Skontaktuj się z nami: +480666855333 shop@ancestore.eu

Wersje językowe
Informacje dla konsumenta

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

 

*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 

SPRZEDAWCA

 

PIOTR ŁUKASZ MARTUŚ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NUEMO Piotr Martuś, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6762548260 , nr REGON 380026249, ul. Jana Sobieskiego 24/8, 31-136 Kraków .

 

 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

Adres pocztowy: ul. Jana Sobieskiego 24/8, 31-136 Kraków

Adres e-mail: biuro@nuemo.pl

Telefon: 666855333

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży.

 

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 

 

WARUNKI REKLAMACJI

 

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

 

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie.

 

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.

 

Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

 

Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 

co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

 

Cel przetwarzania:

 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 

 • Zawarcie umowy sprzedaży
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

 

Podstawa przetwarzania:

 

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych - dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych - brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

 

Możliwość cofnięcia zgody - w każdej chwili.

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA

 

Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

 • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

 

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

 

A także:

 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 

dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

dostawca płatności

podmiot zapewniający system mailingowy

podmiot zapewniający usługi marketingowe

podmiot zapewniający usługi statystyczne

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl